Códigos GDS
Sabre: 105205 | Apollo/Galileo: 11525
Worldspan: 17212 | Amadeus: EZE212